Virat Kohli and Anushka Sharma visited Pujya Shri Hit Premanand Govind Sharan Ji

Virat Kohli Anushka Sharma

Virat Kohli and Anushka Sharma – Pujya Shri Hit Premanand Govind Sharan Ji came to visit Maharaj Ji

Virat Kohli and Anushka Sharma – Pujya Shri Hit Premanand Govind Sharan Ji came to visit Maharaj Ji and gave darshan of Maharaj Ji and Virat Kohli and Anushka Sharma Maharaj Ji gave sermons Jai Gurudev